Statut

 

 

S T A T U T

ROZDZIAŁ I
Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku, nr 4, poz. 17)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 roku, nr 89, poz. 730)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa, higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 roku, nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 roku, nr 168, poz. 1324)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 roku, nr 228, poz. 1487)
 7. Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U> z 1991 roku nr 120, poz. 526 i 527.)
 8. Statutu Przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „przedszkolu”, należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne.
 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „rodzicach” należy rozumieć przez to rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
 3. Nazwa przedszkola brzmi: Niepubliczne Polsko-Angielskie Przedszkole „Kotki Dwa”.
 4. Siedziba przedszkola mieści się w (62 – 040) Puszczykowie, ul. Poznańska 5.
 5. Organem prowadzącym jest: PP5 Monika Błoch  Gołębiowska z siedzibą (61- 406) Poznań ul. Waseli 1, NIP 6221974620, Regon 634618002.

Przedszkole używa pieczęci o treści:

Niepubliczne Polsko Angielskie Przedszkole Kotki Dwa

Poznańska 5, 62-040 Puszczykowo

tel. 061 88 33 772   biuro@kotki-dwa.pl

www.kotki-dwa.pl

 1. Przedszkole ma również prawo posługiwania się pieczęcią Organu Prowadzącego z nazwą określoną w pkt. 5.
 2. Przedszkole działa jako placówka niepubliczna.
 3. Podstawą prawną działalności przedszkola jest wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Urząd Miasta w Puszczykowie oraz niniejszy statut.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI
&1

 

 1. Nadrzędnym celem przedszkola jest dobro dziecka.
 2. Przedszkole realizuje cele zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie wychowania przedszkolnego, poprzez:

– sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki

– wspomaganie rozwoju i wczesnej edukacji  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

– wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

– budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby orientowały się co jest dobre a co złe

– kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek

– stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, kierując się zasadą „pomóż mi zrobić to samemu”.

– dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną.

– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości oraz umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, sztuki plastyczne, małe formy teatralne

– rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

– stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

– budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

– kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

– umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

– zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

– kształtowanie umiejętności społecznych, zasad współżycia i współdziałania z rówieśnikami oraz dorosłymi – w zabawie oraz w sytuacjach zadaniowych

– rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania własnych emocji

-uczenie prawidłowych nawyków higieny

– zapewnienie dzieciom prawidłowego, zdrowego wyżywienia, kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych,  wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

– współdziałanie  z rodzicami / prawnymi opiekunami, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze: pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,  informowanie na bieżąco o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju, ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

– roczne przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w szkole

– udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach konsultacji ze specjalistami. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na wniosek wychowawcy danej grupy po wyrażeniu zgody rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

 

&2

 1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:
 • Zajęcia indywidualne
 • Zajęcia grupowe
 • Zajęcia stymulacyjne prowadzone w małych grupach
 • Spontaniczna działalność dzieci
 • Zabawa
 • Twórczość artystyczna
 • Czynności samoobsługowe
 • Aktywność fizyczna
 • Wycieczki, spacery
 • Imprezy okolicznościowe
 • Zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców

 

&3

W ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkole wykorzystuje programy własne, innowacje i eksperymenty.

 

 

 

Rozdział IV

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

 • 1.

Opieka nad dzieckiem w przedszkolu

 

 1. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz poza terenem przedszkola (wycieczki, spacery). Szczegóły dot. opieki nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek określa szczegółowo Regulamin wycieczek.
 2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycieli, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
 3. Każda grupa dzieci jest powierzana dwóm nauczycielom.
 4. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli lub specjalistów, nauczyciele lub specjaliści są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
 5. Dla komfortu i bezpieczeństwa dzieci, ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel – wychowawca grupy w miarę możliwości prowadzi swój oddział przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu.
 6. Budynek posiada właściwe oświetlenie, wentylację, sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej.
 7. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren placówki posiadają zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście dziecka bezpośrednio na ulicę.

 

&2

Postępowanie w sytuacjach szczególnych

 1. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich (za wyjątkiem ratujących życie) ani nie podaje się dzieciom leków.
 2. W razie zaistnienia wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną. O każdym wypadku opiekun zawiadamia bezzwłocznie

– rodziców poszkodowanego

– organ prowadzący przedszkole

– w sytuacjach koniecznych, gdy brak jest kontaktu z rodzicami korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuraturę i kuratora oświaty.
 2. W przypadku zatrucia powiadamia się inspektora sanitarnego.
 3. Zawiadomień powyższych dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik.
 4. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków.
 5. Przedszkole prowadzi edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa dot. np. zachowania na drodze, w relacjach z nieznajomymi, zagrożeń zw. z lekami, środkami chemicznymi ect. z zastosowaniem różnych metod i form np. poprzez bajkoterapię
 6. Przedszkole współpracuje z policją.

 

 

&3

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka

 

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają rodzice.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę wychowawcy lub dyżurującego pracownika placówki.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą upoważnić przez siebie pełnoletnią osobę przyprowadzającą lub odbierająca dziecko z przedszkola – na piśmie, przedkładając je nauczycielom. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres zameldowania i adres zamieszkania, telefon do kontaktu, serię i numer dowodu osobistego. Nie dopuszcza się odbierania dzieci przez osoby nieletnie nawet za zgodą rodziców.
 4. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko lub za pośrednictwem innego pracownika placówki.
 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Życzenie rodziców dot. nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sadowe (oryginał przedłożony do wglądu dyrektorowi).
 7. Nie ma możliwości przekazania informacji w formie telefonicznej, że w danym dniu dziecko odbierze inna osoba, niż wcześniej pisemnie upoważniona.
 8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy jej stan wskazuje, że nie może zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. pod wpływem alkoholu czy środków odurzających).
 9. O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel sporządza notatkę służbową i informuje o tym dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie podjąć czynności w celu nawiązania z innymi osobami upoważnionymi do kontaktu.
 10. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola tj. do g. 17.00. Jeżeli tego nie uczynią – pomimo powiadomienia lub w przypadku braku kontaktu – nauczyciel powiadamia dyrektora oraz wzywa policję.
 11. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych. W przypadku zachorowania w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzić/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY PRZEDSZKOLA

Organami przedszkola są

 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna

 

 

&1

Do kompetencji dyrektora należy:

 1. Nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami statutu Przedszkola.
 2. Zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola.
 3. Ustalanie wysokości i terminu wpłat uiszczanych przez Rodziców wychowanków.
 4. Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, administracyjną, merytoryczną, oraz finansowo-księgową przedszkola.
 5. Reprezentowanie placówki na zewnątrz.
 6. Zatwierdzenie proponowanych przez Radę Pedagogiczną programów nauczania.
 7. Opracowywanie dokumentacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 8. Zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu.
 9. Współpraca z Radą Pedagogiczną.
 10. Jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 11. Organizuje i kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez

– realizację uchwał Rady Pedagogicznej

– zatwierdzanie do realizacji programów wychowania przedszkolnego

– udzielanie rodzicom wychowanków informacji o działalności placówki

– nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

– inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań

 1. Gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy.
 2. Współpraca z rodzicami wychowanków oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola.
 3. Prowadzenia rekrutacji, podpisywanie umów cywilno-prawnych zw. z przyjęciem do przedszkola, skreślenie dziecka z listy uczęszczającego do przedszkola.
 4. Podejmowanie decyzji o utworzeniu lub likwidacji oddziału przedszkolnego.
 5. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola.
 6. Dyrektor przedszkola jest Kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:

– zatrudnia i zwalania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

– przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola

– zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny

– rozstrzygania sporów pomiędzy nauczycielami, nauczycielami a innymi pracownikami, między pracownikami przedszkola a innymi osobami z zewnątrz, w szczególności między rodzicami dziećmi, na ustną prośbę nauczycieli lub w wyniku poczynionych obserwacji.

19.Prowadzenie działań PR oraz promocyjnych przedszkola.

 1. Zapewnia nauczycielom i innym pracownikom przedszkola możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Wykonywanie innych działań przewidzianych dla jego stanowiska przepisami prawa.
 3. Dyrektor może wykonywać  zadania przy pomocy wicedyrektora.
 4. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego może być utworzone stanowisko
  wicedyrektora.
 5. Powołania i odwołania wicedyrektora dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
 6. Wicedyrektor podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 7. W ramach podziału kompetencji i we współpracy z dyrektorem wicedyrektor:
  1) organizuje pracę przedszkola zgodnie ze statutem, regulaminami i procedurami wewnętrznymi;
  2) kontaktuje się z rodzicami wychowanków;
  3) przyjmuje osoby kontrolujące placówkę
  5) współdziała ze środowiskiem;
  6) dba o właściwy obieg informacji;
  7) dba o klimat i atmosferę pracy8) współuczestniczy w opracowaniu koncepcji i rocznego planu pracy
  przedszkola;
  9) wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości
  pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
  6) uczestniczy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, zarówno na terenie przedszkola jak i
  poza nim;
  7) obserwuje sposób realizacji przez nauczycieli zadań statutowych przedszkola;
  8) kontroluje i analizuje dokumentację nauczyciela (m.in.: dzienniki zajęć, plany
  pracy, obserwacje dzieci, dzienniki zajęć dodatkowych, inne);
  9) współorganizuje z nauczycielami imprezy i uroczystości w placówce.
  10) współdziała w zakresie zapewniania dzieciom warunków sprzyjających
  ich prawidłowemu rozwojowi, zdrowiu fizycznemu i psychicznemu
  oraz bezpieczeństwu;11) odpowiada za rekrutację dzieci oraz nauczycieli jak również przygotowuje stosowna dokumentację&2

Rada Pedagogiczna

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi: Dyrektor jako Przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele.
 2. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 • Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o diagnozę dziecka oraz obowiązujące w placówce plany pracy i programy nauczania.
 • Otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania.
 • Utrzymywać ścisły kontakt z rodzicami w celu ujednolicenia metod wychowawczych poprzez spotkania na dyżurach, wywiadówkach lub imprezach okolicznościowych.
 • Dbałość o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.
 • Przygotowywanie projektów zmian do statutu przedszkola.
 • Opiniowanie skreślenia dziecka z listy wychowanków.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
 • Udział w planowaniu, organizacji pracy dydaktyczno- wychowawczej przedszkola.
 • Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków.
 • Wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora, którego opis jest przechowywany w aktach osobowych pracownika oraz innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

&3

Prawa i obowiązki nauczycieli

 1. Warunkiem koniecznym do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy.
 3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje stały kontakt z rodzicami.
 4. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna.
 5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej omawianych / podjętych uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. Ponadto nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, innych nauczycieli pracowników przedszkola.
 6. Do zakresu obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

– planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem nauczania, ponosząc odpowiedzialność za jego jakość

–  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. prowadzi dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej każdego wychowanka, odnotowuje frekwencje dzieci, odnotowuje formy współpracy/kontaktu z rodzicami.

– prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji

-ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci powierzonych opiece przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, w tym uczestniczenia dziecka w inicjatywach poza terenem placówki

– stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania

– wspiera rozwój psychofizyczny wychowanków

– dbałość o warsztat pracy, gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń

– inicjowanie i organizację imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym czy kulturalnym

– udział w obradach Rady Pedagogicznej i realizacja jej uchwał

– realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki.
ROZDZIAŁ VI

INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

&1

 

 1. W przedszkolu dodatkowo zatrudnia się kucharza.
 2. Do obowiązków kucharza należy:

– przygotowywanie posiłków zgodnie z obowiązującymi standardami i normami żywieniowymi

– uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu

– udział we warsztatach kulinarnych organizowanych dla wychowanków placówki
– dbanie o prawidłowe magazynowanie żywności i sprzętu
– dbanie o czystość naczyń, wyposażenia i sprzętów

– używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania codziennych obowiązków

– przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny

– przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych

– używanie sprzętów i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem
– dbałość o estetykę podawanych dań oraz utrzymywanie porządku na miejscu pracy

– zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrekcji

– wyłączanie po zakończonej pracy źródeł energii elektrycznej, wody, zabezpieczenie pomieszczeń przed włamaniem

– zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, szczególnie, gdy mogą stworzyć groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w placówce dzieci i pracowników

– dbanie o mienie placówki, chronienie informacji których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne

– wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję

 

&2

 

Wszyscy nauczyciele i inni pracownicy przedszkola mają prawo do:

– wynagrodzenia za swoją pracę

– urlopu wypoczynkowego

– promowania swoich działań w środowisku lokalnym

 

 

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

–  pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości, umiejętności, zdolności, wzrastania w poczuciu miłości i zrozumienia,

– właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy,

– higieny pracy umysłowej,

– szacunku dla wszystkich jego potrzeb,

–  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony w poszanowaniu jego godności osobistej,

–  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym,

– doświadczania konsekwencji własnego zachowania,

– partnerskiej rozmowy na każdy temat,

 1. Do obowiązków dziecka należy:

– szanowanie innych dzieci i wytworów ich prac,

– przestrzeganie ustalonych zasad w grupie, okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,

– troska o zabawki, materiały edukacyjne i korzystanie w sposób zgodny z przeznaczeniem, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola, przeznaczonych do zabawy i nauki.

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora gdy:

– rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego statutu i obowiązujących w placówce regulaminów;

– rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci;

– dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,

– dziecko jest nieobecne w przedszkolu nieprzerwanie przez okres 45 dni, umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasa

– rodzice lub opiekunowie zalegają z opłatami za przedszkole przynajmniej za jeden miesiąc lub wnoszą je nieterminowo

– rodzice nie przestrzegają zasad współpracy i nie zaczynają ich przestrzegać, pomimo pisemnego wezwania do ich przestrzegania.

 1. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola doręcza się rodzicom w formie pisemnej.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

ORGANIZACJA  PRACY

 1. Przedszkole czynne jest codziennie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-17:00.
 2. Przedszkole jest placówką wielo-oddziałową zlokalizowaną w jednym budynku. Liczba oddziałów jest uzależniona od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci
 3. Jeden oddział może liczyć maksymalnie 25 dzieci.
 4. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.
 5. Usługi świadczone w przedszkolu są odpłatne.
 6. Przedszkole pracuje przez cały rok kalendarzowy, wyłączając dni wolne ustawowo wolne od pracy i święta.
 7. Coroczny termin przerwy wakacyjnej i długość jej trwania ustala Osoba Prowadząca i podaje do wiadomości rodziców nie później niż do 31 października danego roku szkolnego.
 8. Osoba Prowadząca może w drodze Zarządzenia ogłosić dodatkowe dni, w których przedszkole będzie nieczynne. Wykaz tych dni będzie podawany do wiadomości Rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem. Za dni wolne nie przysługuje zwrot pieniędzy(przysługuje jedynie zwrot dziennej stawki żywieniowej).
 9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 30minut.
 10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15 minut dla dzieci  3-4letnich oraz ok. 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
 11. Przedszkole zapewnia świadczenie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku, nr 4, poz. 17).
 12. Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa złożona z dzieci w różnym wieku.
 13. Nauczanie jest prowadzone w języku polskim oraz w języku angielskim.

 

 1. Dyrektor powierza każda grupę opiece dwóm nauczycielom: wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela posiadającego uprawnienia dydaktyczne do nauki języka angielskiego.
 2. W zakresie w jakim nie pozostaje to w sprzeczności z podstawą programową wychowania przedszkolnego, określoną przez Ministra Edukacji Narodowej o której mowa w punkcie 12, przedszkole wykorzystuje system wychowania dzieci w wieku przedszkolnym opracowany przez Marię Montessori zwaną „Metodą Montessori”, opierający się na indywidualnym oraz wszechstronnym rozwoju dziecka.

 

 1. Dokumentacja działalności przedszkola dotycząca procesu opiekuńczo-wychowawczo obejmuje miesięczne plany pracy grupy, dzienniki zajęć, kartę obserwacji dziecka
 2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się : nie krócej niż 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 17.00.
 3. Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie Osoba Prowadząca.
 4. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Radę Pedagogiczną. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne, jest dostosowany do założeń programowych, zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej oraz w Internecie określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.
 5. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i finansowych placówki.
 6. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.
 7. Pobyt dziecka w przedszkolu po godzinach jego zamknięcia w sytuacjach losowych jest dodatkowo płatny. Odpłatność za godzinę opieki nad dzieckiem ustala Osoba Prowadząca. Rodzice wnoszą ją w najbliższym okresie płatniczym czesnego.
 8. Wszystkie dzieci korzystają z czterech posiłków dziennie

a.) śniadanie

b.) drugie śniadanie

c.) obiad

d.) podwieczorek

e.) nielimitowane napoje

 

 1. Posiłki przygotowywane są codziennie we własnej kuchni i spożywane w jadalni znajdującej się w placówce.
 2. Przedszkole uwzględnia indywidualne preferencje wychowanków co wyboru posiłków po wcześniejszych ustaleniach z rodzicem/opiekunem prawnym (upodobania smakowe, alergie, specjalna dieta, zalecenia lekarskie)
 3. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a.) odpowiednio wyposażone i doświetlone sale dydaktyczno-wychowawcze, do zabaw i do wypoczynku, wyposażone w pomoce montessoriańskie

b.) toalety dla dzieci

c.) toalety dla nauczycieli, kucharza, ogólnodostępne

d.) szatnię

e.) zaplecze kuchenne

f.) jadalnię

g.)pomieszczenie administracyjne

h.) ogród

 1. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej, akceptacji takim, jakimi są, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej lub zaniedbania ze strony dorosłych, poszanowania godności i własności osobistej, indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, zabawy i wyboru towarzyszy zabawy; maja prawo do aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym, różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
 2. Dzieci codziennie wychodzą na powietrze
 3. Dokumentowanie zajęć prowadzonych prowadzi się za pomocą

a.) miesięcznych planów pracy poszczególnych grup

b.) materiał diagnostycznych

c.) dokumentacji fotograficznej

d.) zapisów audio i video

 1. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli i wolontariuszy.

 

 

ROZDZIAŁ IX

ZASADY REKRUTACJI

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w sposób ciągły, przez cały rok, po warunkiem wolnych miejsc.
 2. Dzieci do przedszkola przyjmuje Dyrektor.
 3. Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie umowy o świadczenie usługi dydaktyczno-wychowawczej zawartej pomiędzy rodzicami a dyrektorem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka do przedszkola na podstawie „karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”, wpłaceniu wpisowego oraz rozmowy z dyrektorem. Decyzję o ostatecznym zgłoszeniu do przedszkola podejmuje Dyrektor.
 4. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż ilość miejsc, decyduje kolejność dzieci z listy rezerwowej, przy zachowaniu następujących zasad:

– rozwój psychofizyczny dziecka osiąga poziom pozwalających na zrozumiałą komunikację

– rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych  zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola

 

ROZDZIAŁ X
OPŁATY

 1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł :
 2. stałych opłat (czesne) wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola uiszczanej przez 12 miesięcy w roku.
 3. wpisowego wnoszonego przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola
 4. z dotacji budżetu miasta Puszczykowa
 5. z innych źródeł.
 6. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 7. Opłatę ustala Organ Prowadzący.
 8. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za wyżywienie oraz wysokość stawki żywieniowej ustala Organ Prowadzący. Do miesięcznej stawki żywieniowej wprowadza się odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola.
 9. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy i należy ją uiszczać w dniu potwierdzenia woli rodziców uczęszczania dziecka do przedszkola.
 10. Opłatę czesnego, ev. opłaty za usługi dodatkowe oraz za wyżywienie należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca „z góry” na konto placówki wskazane w umowie lub gotówką u dyrektora przedszkola.
 11. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
 12. W przypadku zaległości w opłatach trwającej powyżej jednego miesiąca od terminu ustalonego w niniejszym statucie, Osoba Prowadząca powiadamia pisemnie rodziców o wysokości należności wraz z karą umowną i podaje 7 dniowy termin wpłaty. Po tym terminie dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających w trybie natychmiastowym.
 13. Każdorazowy wzrost opłat w trakcie roku szkolnego winien być uzasadniony i podany do wiadomości rodziców.
 14. W przypadku odebrania dziecka z przedszkola po godzinie 17:00 rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za dodatkową opiekę, za każdą rozpoczętą godzinę po godzinie 17:00, według stawki wskazanej w cenniku.
 15. Wszelkie opłaty, wpisowe, kwoty zniżek ustala Organ prowadzący w cenniku, określonym na podstawie analizy kosztów działalności i utrzymania przedszkola. Cennik może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku.

ROZDZIAŁ XI

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

 1. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe.
 2. Realizacja dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej dla dzieci i ich rodziców może być organizowane w czasie pracy przedszkola a także w dni wolne od pracy, według zapotrzebowania środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych przedszkola.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci oraz podstawy programowej określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Organizację i terminy zajęć dodatkowych ustala Organ Prowadzący.
 5. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe, pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.
 6. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i odprowadza po zakończeniu zajęć
 7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki. Mogą być one organizowane w czasie pracy przedszkola a także w dni wolne od pracy.
 8. Dodatkowa oferta opiekuńcza, edukacyjna, wychowawcza i rekreacyjna przedszkola skierowana jest do dzieci zarówno zapisanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny, jak również spoza placówki oraz do ich rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ XII

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju
 2. Rodzice mają prawo do:

a.) uzyskania od nauczycieli informacji o realizowanych zadaniach dydaktyczno- wychowawczych

b.) uzyskiwania od nauczycieli informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju a także porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,

d.) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola lub informacji gdzie taka pomoc można uzyskac,

d.) uzyskania informacji na temat gotowości szkolnej dziecka

e.)  planowych indywidualnych spotkań  z nauczycielem oddziału podczas dyżurów

f.) konsultacji z dyrektorem – wg. potrzeb

g.)zebrań grupowych – organizowanych wg. potrzeb

h.) udziału w uroczystościch i spotkaniach okolicznościowych – wg. kalendarza imprez rodzinnych, organizowanych w trakcie, po godzinach otwarcia placówki oraz w weekendy.

i.) włączania się w organizację życia przedszkola

j.) życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymnej rozmowy z zachowaniem tajemnicy

k.) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.

3.Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

–  przestrzegać postanowień niniejszego statutu,

– ściśle współpracować z nauczycielem/nauczycielami  prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,

– zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni,

– przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki osobiście lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

– przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po nieobecności spowodowanej chorobą trwającej ponad pięć dni,

– przy podpisywaniu umowy o przyjęcie dziecka do przedszkola zgłaszania przypadków alergii pokarmowej u dzieci w formie zaświadczenia lekarskiego,

– informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,

– uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i opieuńczych,

9) na bieżąco i niezwłocznie informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu e-mail

– śledzić informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu lub w inny podany sposób (Interenet, aplikacja),

– terminowo uiszczać odpłatność za czesne, wyżywienie i wybrane zajęcia dodatkowe ,

– respektować uchwały Rady Pedagogicznej ,

– zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie, obuwie, środki czystości umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy i codzienny  pobyt na świeżym powietrzu.

– odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez Osobę Prowadzącą,

– z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ XIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, innych pracowników przedszkola.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on

zamieszczony na stronie internetowej przedszkola.

 1. Przedszkole posiada swoje logo.
 2. Akty i decyzje dotyczące działalności Przedszkola wydawane przez Dyrektora nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy oraz innych ustaw.
 4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uruchomienia placówki. Wyżej podany statut może być znowelizowany przez Osobę Prowadzącą w formie aneksu do statutu.
 5. Zmiana Statutu wymaga umieszczenia na stronie internetowej kotki-dwa.pl  w zakładce przedszkole/statut.

Organ Prowadzący

 

Uchwała nr 4/08/2022

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Niepublicznego Polsko-Angielskiego Przedszkola Kotki Dwa w Puszczykowie

W sprawie wprowadzenia zmian do statutu Przedszkola

 

Na podstawie art. 5 pkt 7 ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dodano do Prawa oświatowego art. 125a dotyczący, ogólnie rzecz biorąc, zasad zawieszania zajęć i wprowadzania trybu zdalnego zajęć,

w razie wystąpienia na danym terenie:

 • zagrożenia bezpieczeństwa ucznióww związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 • temperaturyzewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
 • zagrożeniazwiązanego z sytuacją epidemiologiczną,
 • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.

 

&1

 

Określa się szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w tym:

 

 • technologie informacyjno-komunikacyjnewykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć to: komputery będące na wyposażeniu placówki z dostępem do Internetu oraz aplikacja Kidme, a także materiały multimedialne wybrane przez nauczycieli dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym
 • sposób przekazywania materiałówniezbędnych do realizacji tych zajęć: z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiających prowadzenie lekcji online, czyli Google G Suite -Classroom lub inną wybraną wspólnie przez nauczycieli, a także  e-mail oraz aplikację Kidme
 • warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach:w ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość z wykorzystaniem Internetu, nauczyciele zobowiązani są do przekazania dzieciom i rodzicom informacji o konieczności i sposobach zachowania bezpieczeństwa w sieci.  Wykorzystywane platformy i inne narzędzia kontaktu online powinny gwarantować zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i dziecka. W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki. Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu.
 • sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach:
 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się z wykorzystaniem: dziennika lub /oraz platformy Classroom
 2. Obecność uczniów na zajęciach jest odnotowywana w dzienniku. Informacje dotyczące absencji uczniów na zajęciach są przekazywane do nauczycieli za pośrednictwem aplikacji Kidme
 3. Potwierdzeniem obecności na zajęciach organizowanych zdalnie może być:
 • zalogowanie się w godzinach zajęć do platformy, na której prowadzone są zajęcia;
 • potwierdzenie udziału komunikatem „jestem” wysłanym przy pomocy komunikatora tekstowego na platformie classroom lub poprzez udzielenie „krótkiej odpowiedzi” na zadane pytanie w formularzach classroom.
 • wysłanie nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu uczniowskiego (np. pracy plastycznej,
 • odnotowywanie obecności w wideospotkaniach z nauczycielem
 • jeśli uczeń nie może brać udziału w żadnej z ww. form pracy m.in. z powodu braku dostępu do komputera lub Internetu to nauczyciel indywidualnie ustala z rodzicem sposób odnotowywania jego obecności na zajęciach, np. poprzez systematyczne przynoszenie i odbieranie prac do/ze przedszkola, poprzez kontakt telefoniczny z rodzicami itp.
 • nauczyciel pozostaje w kontakcie z rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację podstawy programowej, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia kontaktując się z rodzicami poprzez aplikację Kidme/telefon/e-mail lub inny sposób ustalony z rodzicami dziecka
 • W przypadku trudności w realizacji w.w. zadań wychowawca niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora.

 

 

 

 

Regulamin  Niepublicznego Polsko- Angielskiego

Przedszkola KOTKI DWA w Puszczykowie

 

 

 

 1. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 17.00
 2. Dzieci są przyprowadzane najpóźniej do godziny 07.55, a odbierane najpóźniej o g. 17.00.
 3. Rodzice przyprowadzają dzieci i przekazują pod opiekę nauczycielce lub innemu pracownikowi placówki; niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci bez opieki na terenie lub przed budynkiem placówki.
 4. Dziecko przyprowadzone do placówki musi być zdrowe.
 5. W przypadku nagłego zachorowania dziecka na terenie placówki Rodzice zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko.
 6. W przypadku zagrożenia życia dziecka jest wzywana karetka pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Nauczycielka przebywa wraz z dzieckiem do momentu przybycia rodziców/opiekunów.
 7. Odbierać dzieci mogą:
  • rodzice lub prawni opiekunowie,
  • inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów,
  • nie obowiązują upoważnienia telefoniczne,
  • osobom nietrzeźwym dzieci nie wydajemy.
 8. Ze względów sanitarnych prosimy Rodziców/osoby przyprowadzające/odbierające dzieci o zmianę obuwia poza terenem szatni.
 9. Za przekroczenie godzin pobytu dziecka będą pobierane dodatkowe opłaty określone w Tabeli Opłat.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2017r.

 

 

 

zajęcia Przykładowy harmonogram dnia
Schodzenie się dzieci/zajęcia różne 07.00-07.55
Śniadanie l 08.00-08.25
Lekcja ciszy 08.30-08.45
Praca z materiałem/ Śniadanie ll 08.45-11.00
Dydaktyka l 11.00-11.30
Ogród/spacer 11.30-12.30
Obiad 12.30-13.00
Dydaktyka ll 13.00-13.30
Relaksacja/Zajęcia dodatkowe/praca z materiałem 13.30-15.00
Podwieczorek 15.00-15.30
zajęcia różne / odbiór dzieci 15.30-17.00